آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

دانلود فایل آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

 

آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

 

عنوان فایل : آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

دسته بندی : حقوق

 

آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

دانلود مقاله آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی در دانش آموزان پسر pdf

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی بود. 230 دانش آموز مقطع متوسطه ی دوم به شکل نمونه برداری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و مقیاس های حمایت اجتماعی…

 

کد فایل : 724024

جهت دانلود آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf کلیک کنید

آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf

 

مشخصات آزمون مدل رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های بهزیستی تحصیلی pdf  با کد فایل 724024  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .