دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

دانلود فایل دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

 

دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

معرفی کتاب:(خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی)
ااین کتاب(خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی)یااددااشت‌هاای روزاانه آیت‌الله میرزا عبدالله مجتهدی ااز حوادث آذربایجاان درر دوراان حکومت فرقه دموکراات ااست که ااز دواازدهم آذرر 1324آغااز و به تارریخ بیستم آاذر 1325ختم می‌گرردد .کتااب علاوه بر این که گزارشی مستند از وقایع یادشده است، از نظر انتقاد نویسنده از رفتار دولت مرکزی، شرح و ذکر روش ها و رسوم اجتماعی آذربایجان،…

 

کد فایل : 714406

جهت دانلود دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی کلیک کنید

دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی

 

مشخصات دانلود رایگان فایل بحران آذربایجان (سالهای ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ش) خاطرات مرحوم آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی  با کد فایل 714406  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .