تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

دانلود فایل تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

 

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

 

عنوان فایل : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

دسته بندی : حقوق

 

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

فهرست مطالب
مقدّمه. أ‌
فصلاوّل:کلّیاتتحقیقواهمیّتموضوع. 1
1-1-بیانمسأله. 3
1-2-سؤالاتپژوهش… 8
1-2-1- سؤالاتاصلی.. 8
1-2-2- سؤالاتفرعی :9
1-3- اهمیّتوضرورتپژوهش… 10
1-4- اهدافپژوهش… 13
1-5- فرضیههایپژوهش… 14
1-6- روشتحقیق. 15
فصلدوّم:مفاهیمواصطلاحات.. 3
طرحمطلب.. 19
2-1-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی.. 20
2-1-1- تعهّد. 20
2-1-1-1-تعریفتعهد. 20
2-1-1-2- ارکانتعهد. 22
2-1-1-3-اوصافتعهد. 24
2-1-1-4- منابعتعهد. 25
2-1-1-4-1-منابعتعهددرقوانین.. 25
2-1-1-4-2- منابعتعهددرنظریاتحقوقی…..

 

کد فایل : 729545

جهت دانلود تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن کلیک کنید

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

 

مشخصات تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن  با کد فایل 729545  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .