شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

دانلود فایل شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 

عنوان فایل : شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

دسته بندی : حقوق

 

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

چکیده
 
 
شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها
 
به کوشش
 
میثم صرامی
 
 
شاكلةايجادمسئوليتقراردادی،نقضتعهداتقراردادي یا شروط ضمنآن قراردادميباشد.اماگاهطرفينقرارداد،به صورتشرطضمنعقديابهصورتقراردادي،مسئوليتخويشراكاهشداده يابه طوركليساقطمينمايند.
هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت،…

 

کد فایل : 729751

جهت دانلود شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها کلیک کنید

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 

مشخصات شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها  با کد فایل 729751  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .