دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

دانلود فایل دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

 

دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

 

عنوان فایل : دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

دسته بندی : اقتصاد

 

دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه با فرمت pptودر 23 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ (ا ﺷﯿﺎء)ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﻮر، ﺻﺪا، زﻣﺎن، ﺣﺮﮐﺖ، ﺳﺮﻋﺖ، ﻓﺎ ﺻﻠﻪ را ﺟﻤﻊ آوري…

 

کد فایل : 731646

جهت دانلود دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه کلیک کنید

دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه

 

مشخصات دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا(IOT) در کتابخانه  با کد فایل 731646  در دسته بندی اقتصاد  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .