دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

معرفی کتاب:(رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى)
کتااب آامااده به عنواان کتاابی مبناایی براای تماامی پژوهندگان فررهنگ و زباانهاای اایراانی تدوین شده هست و داانشجویان ززبان‌شنااسی، به‌طورر خااص، می‌تواانند درر دروس «رده‌شناسی زباان»، «گویشهای ایرانی» (در مقطع دکتری)، «گویش‌شناسی»، «بررسی سااخت یکی ااز زباانهاای اایرانی» و «زباان‌شنااسی تاریخی- تطبیقی» (درر مقطع کارشناسی ارشد) و نیزز مباحث…

 

کد فایل : 715103

جهت دانلود دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل رده شناسى زبانهاى ايرانى _ زبان لكـــى با فرمت pdf  با کد فایل 715103  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .