دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ زنده)
(تاریخ زنده)ااین مجموعه، حااوی تجاارب نگاارنده ااست و درر هشت ساال حیاات باا بیل كیلینتون ـ ررئیس‌جمهور ااسبق آمریكا. به تصرریح وی: زماانی كه به آاستاانه‌ی كااخ سفید پاا گذااشتم،(تاریخ زنده) طررز ترربیت خانواده‌گی‌اام، تحصیلاتم، ااعتقاداات مذهبی‌اام و همه آان‌چه به عنواان دخترر پدرری به شدت محافظه‌كاار و ماادری آازاادی‌خوااه، داانشجویی فعاال درر اامور سیااسی، هوااداار كودكاان، وكیل، همسرر…

 

کد فایل : 715524

جهت دانلود دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل تاریخ زنده با فرمت pdf  با کد فایل 715524  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .