دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

معرفی کتاب:(رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین ایران)
کتااب(رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین ایران)بعد از ۱۷سال که ااز چااپ ااول آان درر تهراان می‌گذررد، درر فضاای مجاازی باازنشرر می‌شود. ااین کتااب راا باار ااول «نشر پروین» درر ساال ۱۳۷۸ چااپ کررد و حاالا آموزشکده تواانا باا نشرر ااین کتااب به صورت ااینترنتی اامکان مطاالعه و اارزیابی اآن راا درر ااختیار…

 

کد فایل : 715649

جهت دانلود دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین با فرمت pdf  با کد فایل 715649  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .