آزمایشگاه پایگاه داده

دانلود فایل آزمایشگاه پایگاه داده

 

آزمایشگاه پایگاه داده

 

عنوان فایل : آزمایشگاه پایگاه داده

دسته بندی : کامپیوتر

 

آزمایشگاه پایگاه داده

مربوط به مبحث(Stored Procedure) رویه ها 
 
ابتدا کوئری زیر را اجرانمایید تاجدول« نمره دانشجویان »ساخته شود.
CREATE TABLE [dbo].[TStudent](
[id] [int] IDENTITY(١,١) NOT NULL,
[name] [nvarchar](٥٠) NOT NULL,
[studentId] [int] NOT NULL,
[score] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TStudent] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY]  
 
١. رویه ای بنویسید که نام و شماره دانشجویی و نمره دانشجو را دریافت و اگر نمره کوچکتریا مساوی ٢٠ بود در دیتابیس درج…

 

کد فایل : 745145

جهت دانلود آزمایشگاه پایگاه داده کلیک کنید

آزمایشگاه پایگاه داده

 

مشخصات آزمایشگاه پایگاه داده  با کد فایل 745145  در دسته بندی کامپیوتر  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .