دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

دانلود فایل دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

 

دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال1393توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طیپژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار گرفتهاست. این مقیاس دارای20 ماده است که در2مولفۀ دانش جنسی و نگرش جنسی طبقه بندی می شوند.،) این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه های جهت گیری رابطه جنسی اسنل) 1990(، پرسشنامه دانش و نگرش جنسی بشارت) 1384پرسشنامه دانش جنسی آن هوپر) 1992( و پرسشنامه نگرش جنسی خوشابی و…

 

کد فایل : 716755

جهت دانلود دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS) کلیک کنید

دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)

 

مشخصات دانلود پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  با کد فایل 716755  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .