دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

دانلود فایل دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

 

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

 

عنوان فایل : دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

 دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS) با فرمت pdf ودر 5 صفحه-پرسشنامه اضطراب 2 )اسمیت و همکاران، 1990( یک آزمون خود گزارشی چند بعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانیو شناختی ساخته شده است. این آزمون دارای 21 عبارت برای سنجش 3 زیر مقیاس است. این زیر مقیاس های عبارتند از، اضطرابجسمانی ) 9 ماده(، نگرانی ) 7 ماده(، و عدم تمرکز ) 5 ماده(.از آزمودنی خواسته می شود تا مشخص کنند که قبل از شروع رقابت یا در حین انجام آن تا چه حد احساسات و افکار مطرح شدهدر…

 

کد فایل : 717696

جهت دانلود دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS) کلیک کنید

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

 

مشخصات دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)  با کد فایل 717696  در دسته بندی زبان و ادبیات فارسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .