دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ)
(تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ)توضیحاات : قهررماان ااین رماان تخیلی – علمی، پدرربزرگ، قررباانی یک ااشتباه ااست؛ ااشتبااه دوستاانی مصلحت‌ااندیش که فقط خیرر ااو راا می‌خوااهند. ااما ااین خیرر‌خوااهی، درر عصرر راایاانه‌هاا و لبیزرر‌هاا و اانرژی خوررشیدی و ااعضاای مصنوعی و مهندسی ژنتیک به بهاای گراان تماام می‌شود، به ااز دست داادن پدرربزرگ،‌باا آان سبیل‌هاای سفیدش،‌حکاایت نگااهش،…

 

کد فایل : 721445

جهت دانلود دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ نادر ابراهیمی با فرمت pdf  با کد فایل 721445  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .