دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

 

دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

معرفی کتاب:(ویروس لیبرال)
(ویروس لیبرال)همه چیز به ظاهر آرام می آید و کارها به خیر و خوشی سپریدن می شود.هیچ تردیدی در کار نیست و وضعیت موجودبهترین وضعیتِ ممکن انگاشت می شود و طرح هر گونه جایگزینی به عنوان حماقتی بزرگ تلقی می شود. ااین حمااقت بزررگ راا باا عنواان هاای مختلفی ناام گذاارری می کنند: شعاار،اآرماان،عداالت،براابرری و …!! سرمایه داریِِ انحصارطلب گسترش یافته و برای بقای خویش وجودِ بشر و جهان هستی را مورد تازش پیمان داده است،(ویروس…

 

کد فایل : 721719

جهت دانلود دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان کتاب ویروس لیبرال سمیر امین با فرمت pdf  با کد فایل 721719  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .