دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

 

دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

 

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

معرفی کتاب:(بهشت خاکستری)
(بهشت خاکستری)مااجرااهااي ااين نوشته درر ساال ١٤٠٢ رروي مي ‏دهد.شمسي ياا قمري بودن اآن ذكرر نشده؛ ااما گونه نظيرره ‏سااززي‏هااي صوررت گررفته درر ااثر، درر جهت سوق داادن ذهن خوااننده به سوي زماان و وضعيت فعلي كشورر ااست.(بهشت خاکستری) بناابرااين، ااگر اآن راا سنه قمري درر نظرر بگيرريم،(بهشت خاکستری) موعد وقوع حدوداا ساال ١٣٧٨ شمسي مي‏ شود.درر غيرر ااين صوررت، تقرريباا سي‏ و هشت سنه بعد ااز ااين موعد…

 

کد فایل : 722128

جهت دانلود دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3 کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3

 

مشخصات دانلود رایگان کتاب بهشت خاکستری با فرمت mp3  با کد فایل 722128  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .