بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

فایلی با عنوان بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392) در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

فایلی با عنوان بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

فایلی با عنوان بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی ICC

فایلی با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی ICC در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

فایلی با عنوان بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فایلی با عنوان بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

فایلی با عنوان بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری

فایلی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )

فایلی با عنوان بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد ) در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »