بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت نگارش

پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 نگارش,پاورپوینت درس اول نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم,اجزای نوشته: ساختار و محتوا در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 نگارش,پاورپوینت درس ششم نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم,قسمت کاهش محتوا: خلاصه نویسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 نگارش,پاورپوینت درس پنجم نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم,قسمت سفر نامه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 نگارش,پاورپوینت درس چهارم نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم,قسمت گسترش محتوا (3): گفت و گو در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش.,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 نگارش,پاورپوینت درس سوم نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم,قسمت گسترش محتوا (2): شخصیت در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 2 نگارش,پاورپوینت درس دوم نگارش,پاورپوینت نگارش پایه یازدهم.,گسترش محتوا (1): زمان و مکان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه هشتم: با سنجش و مقایسه، آسان تر بنویسیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 نگارش پایه هشتم: با سنجش و مقایسه، آسان تر بنویسیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 نگارش,پاورپوینت درس ششم نگارش,پاورپوینت نگارش,سنجش و مقایسه، آسان تر بنویسیم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه هشتم: لمس کنیم، ببوییم، بچشیم و بنویسیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 نگارش پایه هشتم: لمس کنیم، ببوییم، بچشیم و بنویسیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 نگارش,پاورپوینت درس پنجم نگارش,پاورپوینت نگارش.,بچشیم و بنویسیم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 نگارش پایه هشتم: گوش بدهیم و بنویسیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 نگارش پایه هشتم: گوش بدهیم و بنویسیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 نگارش,پاورپوینت درس چهارم نگارش,پاورپوینت نگارش,قسمت گوش بدهیم و بنویسیم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 نگارش پایه هشتم: ببینیم و بنویسیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 نگارش پایه هشتم: ببینیم و بنویسیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 نگارش,پاورپوینت درس سوم نگارش,پاورپوینت نگارش,قسمت ببینیم و بنویسیم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »