بایگانی برچسب: فارسی کلاس دوم دبستان

پاورپوینت درس 12 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): فردوسی (یک کلاغ، چهل کلاغ)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 12 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): فردوسی (یک کلاغ، چهل کلاغ) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 12 فارسی دوم,پاورپوینت درس دوازدهم فارسی,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت فردوسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 17 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): مثل دانشمندان (درخت کاری، بلبل و مورچه، روباه و خروس)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 17 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): مثل دانشمندان (درخت کاری، بلبل و مورچه، روباه و خروس) در دسته بندی آموزش با برچسب قابل ویرایش,پاورپوینت درس 17 فارسی دوم,پاورپوینت درس هفدهم فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,قسمت مثل دانشمندان،,درخت کاری,قسمت بلبل و مورچه، در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 16 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): پرواز قطره (شیر و موش)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 16 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): پرواز قطره (شیر و موش) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 16 فارسی دوم,پاورپوینت درس شانزدهم فارسی,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت پرواز قطره در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 15 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): نوروز (عمو نوروز)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 15 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): نوروز (عمو نوروز) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 15 فارسی دوم,پاورپوینت درس پانزدهم فارسی,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت عمو نوروز در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 14 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): پرچم (با پرستوهای شاد)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 14 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): پرچم (با پرستوهای شاد) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 14 فارسی دوم,پاورپوینت درس چهاردهم فارسی,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت با پرستوهای شاد در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 13 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): ایران زیبا (ای خانه ی ما)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 13 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): ایران زیبا (ای خانه ی ما) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 13 فارسی دوم,پاورپوینت درس سیزدهم فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت ایران زیبا در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): کتابخانه ی کلاس ما (یار مهربان)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): کتابخانه ی کلاس ما (یار مهربان) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 فارسی دوم,پاورپوینت درس اول فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت کتاب خانه ی کلاس ما در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): درسِ آزاد (محمد حسابی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): درسِ آزاد (محمد حسابی) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 11 فارسی دوم,پاورپوینت درس یازدهم فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): هنرمند (من هنرمندم، کودک زیرک)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): هنرمند (من هنرمندم، کودک زیرک) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 10 فارسی دوم,پاورپوینت درس دهم فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت هنرمند در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): زیارت (کی بود؟ کی بود؟)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 فارسی بخوانیم دوم دبستان (ابتدایی): زیارت (کی بود؟ کی بود؟) در دسته بندی آموزش با برچسب پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 9 فارسی دوم,پاورپوینت درس نهم فارسی دوم,فارسی کلاس دوم دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,قسمت زیارت در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »